greekenglish
     Αρχική arrow Οφθαλμιατρική Κλινική        

Φόρμα Σύνδεσης

Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Να με θυμάσαι
Υπενθύμιση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό; Δημιουργήστε
Οφθαλμιατρική Κλινική
Μονάδα Μαστογραφίας

Στο τμήμα μαστογραφίας λειτουργεί υπερηχογράφος μαστού καθώς και μαστογράφος Siemens Mammomat 3000 Nova για τον πλήρη διαγνωστικό έλεγχο του μαστού με υπερηχογράφημα και κλασσική/ψηφιακή μαστογραφία.

Ηλεκτρονικές Πηγές

PubMed  Hλεκτρονική βάση βιοϊατρικής αρθρογραφίας. Τεκμηριώνει άρθρα από χιλιάδες περιοδικά με διεθνή αναγνώριση. Παρέχει συνήθως ελεύθερα τις περιλήψεις (abstracts) από τα άρθρα των περιοδικών που ευρετηριάζει, ενώ σπανιότερα προσφέρει και το πλήρες κείμενο του άρθρου.
Aπό την υπηρεσία Single Citation Matcher, είναι δυνατόν να εντοπίσει ο χρήστης ένα άρθρο για το οποίο γνωρίζει τα βιβλιογραφικά του στοιχεία.

Medline Plus
 Πηγή εκλαϊκευμένης πληροφόρησης στην αγγλική γλώσσα με δυνατότητα πλοήγησης στην Medical Encyclopedia, σε Φάρμακα και σκευάσματα και σε Θέματα Υγείας.

OMIM  Online Mendelian Inheritance in ManTM. H OMIM είναι ένας κατάλογος με τα γενετικά σύνδρομα σε πλήρη περιγραφή.

ΕΚΤ  Ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Παρέχει πρόσβαση: σε καταλόγους Hλεκτρονικών Περιοδικών, στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Citation Index και Impact Factor

Open Acces Συλλογή όλων των ελληνικών αποθετηρίων με ελεύθερη πρόσβαση σε διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

DART-Europe E-theses  Πανευρωπαϊκό δίκτυο ερευνητικών βιβλιοθηκών με στόχο την παροχή διαδικτυακής πρόσβασης στις διδακτορικές διατριβές της Ευρώπης.

Social Science Research Network (SSRN) αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης σε συλλογές επιστημονικών εργασιών.

Mednet  Ιστοσελίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Περιέχει χρήσιμες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, ελεύθερη πρόσβαση στο περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής», σύνδεση με την βιβλιογραφική βάση ΙΑΤΡΟΤΕΚ, ενημέρωση για Συνέδρια κτλ

UpToDate  Βάση τρέχουσας τεκμηριωμένης πληροφόρησης.

106298

106298 106298

3868
Ο Νόμος σε μορφή pdf
Νόμος 3868
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129 - 03.08.2010 στις 03.08.2010
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Aρθρο 9
Γραφείο Υποστήριξης Πολήτη (ΓΥΠ)
Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
« 4. Σε κάθε Νοσοκομείο συνιστάται «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη» το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
Κάθε έτος συντάσσεται με επιμέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
Πέραν της λειτουργίας του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη εξυπηρετεί το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης συνδέεται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες εφημερίας.
Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Νοσοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου που αποτελείται από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο, κατά τα ανωτέρω, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συνεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. »
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 9 του ν. 3868/10 (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010 «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ)», υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Πρόσβαση στο Γ.Υ.Π
Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στην είσοδο του Νοσοκομείου (κάτω πύλη) και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή (07.00-15.00).
Επιπλέον ο πολίτης πέρα της φυσικής ή έγγραφης επικοινωνίας μέσω ειδικού εντύπου, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη σε 24ωρη βάση, μέσω e-mail

 

Σκοπός και Στόχοι 
Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ) έχει σαν αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και την αναζήτηση δόκιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων προβλημάτων των Πολιτών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Στο Γραφείο μας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.
 

Νομικό Πλαίσιο 
Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως :
 

Αρμοδιότητες Γ.Υ.Π. 
Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υπουργικής απόφασης: Υ4α/οικ.106298 (Β΄ 1496/6.09.2010), οι εξής αρμοδιότητες:
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών.
3. Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
4. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.
5. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.
7. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.
8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.
 
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενο > End >>

Results 163 - 171 of 272
Τμήμα Πληροφορικής Ασκληπιείου Βούλας
Αριθμός Επισκεπτών
Blogs Counter Widget