ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας ασχολείται με την διερεύνηση και αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών και συναισθηματικών παραγόντων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται  από τη πάθηση του ασθενή. Συμβάλει  στην αποδοχή της ασθένειας  από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια του. Αξιοποιεί τις υπάρχουσες  δομές της ισχύουσας Κοινωνικής Πολιτικής και τις πηγές υποστήριξης της κοινότητας στην  αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη του ασθενή. 
 Το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας διαπνέεται από αρχές και αξίες της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, την αρχή της εξατομίκευσης , της αυτοδιάθεσης, του σεβασμού των δικαιωμάτων των ασθενών και της προάσπισής τους, της ίσης μεταχείρισης, της τήρησης απορρήτου κ.λ.π

 

 

Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 

 

  Υποστήριξη –Συμβουλευτική:

 

Εντόπιση, διερεύνηση και αξιολόγηση των ειδικών συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων που απευθύνονται ή παραπέμπονται  στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου εξαιτίας του κλονισμού της σωματικής ή ψυχικής υγείας με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας των ασθενών.

 

 

  Παροχή Πληροφοριών –Συνηγορία:

 

Ενημέρωση, κατευθύνσεις και κινητοποίηση των εξυπηρετούμενων για προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές (έκδοση  βιβλιαρίων ανασφαλίστων, Κ.Ε.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), επιδόματα ή συντάξεις αναπηρίας, Κάρτα Πολιτικού Ασύλου, Δικαστική Συμπαράσταση, Κάρτα Αναπηρίας και άλλα ειδικά προγράμματα).

 

Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα:

Μετέχει στην θεραπευτική ομάδα (ιατρός, νοσηλευτής και άλλοι ειδικοί) και  αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα για την επιτυχία του κοινού σκοπού, της θεραπείας και μέριμνας για  διατήρηση της υγείας
Συμβάλλει  στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των ιατρών για τη  λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ασθενή, το κοινωνικό περιβάλλον, τις συνθήκες διαβίωσης του, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπλέον λαμβάνει οποιοδήποτε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό στοιχείο το οποίο απαιτείται για την καλύτερη και πλέον εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή.  Κατά την πορεία της εργασίας του με το ασθενή και την οικογένεια του, ενημερώνεται και στην συνέχεια ενημερώνει και τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας για την εξέλιξη του ασθενή και την πορεία του. 

Μετανοσοκομειακή Αποκατάσταση:

 

Προετοιμάζει τον ασθενή και το περιβάλλον του για την επάνοδό του και την προσαρμογή του στο φυσικό του περιβάλλον. Εάν η επανένταξη δεν είναι δυνατή, τότε συμβάλει στην εξεύρεση δομών μετανοσοκομειακής φροντίδας όπως:

Παραπέμπει & κατευθύνει τους εξυπηρετούμενους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες της Κοινότητας ή Εθελοντικές ή ΜΚΟ όπως:

 

            Φαρμακεία,     Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.α.).

 

Μακροχρόνια Φροντίδα,

 σε χρόνια μοναχικά περιστατικά, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων (τετραπληγικοί, ,ψυχιατρικοί ασθενείς, καρκινοπαθείς, κ.α.)

Βοηθάει τους ασθενείς όταν αδυνατούν οι ίδιοι ή στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος στην κάλυψη έκτακτων βασικών αναγκών, όπως ιατρικών βοηθημάτων.

 

Υποστηρικτική – Συμβουλευτική σε εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας,

οι οποίοι είτε παραπέμπονται από τους προϊστάμενους τους είτε προσέρχονται οι ίδιοι στην υπηρεσία, προκειμένου να βοηθηθούν σε προσωπικές τους υποθέσεις.

 

 

 Εθελοντές:

Οργάνωση και Αξιοποίηση Εθελοντικών ομάδων ώστε να δρουν επικουρικά και να εντάσσονται στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, σε αγαστή συνεργασία με τις υποδείξεις και συστάσεις των λειτουργών υγείας .


 

 

ΠΟΙΟΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ:

 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ:

 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ασχολούνται με εξωτερικούς ή εσωτερικούς ασθενείς που:

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 

Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00π.μ-15..00μ.μ